کتاب دیجیتال tagged posts

کتاب دیجیتال

محمد یاراگچی معتقد است؛ این تعطیلی تأثیر بسزایی در تجارت و درآمد کتابفروشان کتاب دیجیتال داشته است ، در حالی که افراد و کتابفروشان اگر در ساعات محدود و بدون بازگشایی کتابفروشی کارهایی انجام دهند ، از این مزایا بهره مند می شوند.
ارائه یک فعالیت دو ساعته برای کتابفروشان در تعطیلات تاج / ورشکستگی ، کتابفروشی های کتاب لاتین را تهدید می کند
مجید یاراگچی ، رئیس کارگروه اتحادیه ناشران و کتابفروشان کتابفروشی تهران با اشاره به کتاب دیجیتال تعطیلی کتابفروشی ها گفت: کتابفروشی ها هنوز تعطیل نشده اند...

Read More