کتاب الکترونیکی pdf tagged posts

کتاب الکترونیکی

به گزارش روابط عمومی اداره اسناد و کتابخانه ملی ایران کتاب الکترونیکی، کمیته تدارکات عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اخیراً نسخه خطی شرح لم در دو جلد الکفایه فی الفقه و مثنوی مولوی را منتشر کرده است که متعلق به اواخر قرن 9 و اوایل قرن 19 است. دهم را خرید.

نسخه خطی «شرح لنگ» در دو جلد ، تالیف میرزا حسین نوری از نستعلیق. این نسخه کتاب الکترونیکی خطی یکی از نسخه های بسیار است.

همچنین نسخه خطی «الکفایا فی الفقه» محقق سبزواری کتاب الکترونیکی وجود دارد که متعلق به آقا شیخ احمد بهبهانی ،...

Read More