عکس: شب زنده داری برای Xaviyar Sturges, نوجوانی, کشته در Juneteenth در شفق

توسط راشل الیستیاو دنور پست

خانواده و دوستان از Xaviyar لارنس Sturges آمد با هم برای یک شب زنده داری به افتخار او در جشن دویست ساله در پارک شفق چهار شنبه, ژوئن 26 سال 2020 است. Sturges, 17 کشته شد به مرگ در یال سنگی پارک در شرق می سی سی پی خیابان در طول زیادی رسمی Juneteenth جمع آوری است.

ادامه مطلب: خانواده شناسایی نوجوان کشته شده در Juneteenth جشن در آرورا