عکس: عدالت برای الیاس McClain مارس در آرورا

اندی صلیب | عکاس

دنور پست کارکنان عکاس خبری برای بیش از 20 سال اندی صلیب بزرگ در دنور و مطالعه عکاسی خبری در هر دو کلرادو موسسه هنر و شهر استیت کالج دنور. علاوه بر پوشش روزانه تکالیف و عکس از پروژه های او را پوشش داده است عمده کلرادو اخبار و رویدادهای ورزشی از جمله Columbine و شفق قطبی تیرباران های دسته جمعی در جنگل, آتش سوزی, سیل, 2008 دموکراتیک ملی کنوانسیون دو سوپر کاسه و سریال های روز دنیا.