پنج نفر به ضرب گلوله در شفق قطبی در شب جمعه

پنج نفر به ضرب گلوله کشته شدند جمعه شب در آرورا و پلیس گفت: اوایل نشانه این است که دو گروه شدند, تیراندازی در هر یک از دیگر.

پنج نفر آمار تیراندازی صورت گرفته به یک منطقه بیمارستان.

تیراندازی اتفاق افتاده در شمال Del Mar پارک در 698 پیوریا سنت, به گفته پلیس.

آدرس یک صرفه جویی در مقدار زیادی مواد غذایی فروشگاه.

پلیس گفت: تمام پنج شات انتظار می رود برای زنده ماندن. محققان در شب جمعه نمی شد و به دنبال هر گونه اضافی مظنون این حادثه ، یک تحقیق در حال انجام است.