ارزیابی نتایج
برای ارزیابی بخش نتایج ، داور سؤالهای زیر را مطرح می کند:

آیا خواننده می تواند نتایج را بر اساس داده های ارائه شده ارزیابی کند؟


آیا اطلاعات ساده و گیج کننده است؟


آیا کنترل های کافی وجود دارد؟


آیا روشهای آماری مناسب هستند؟

بحث
اصول
بخش بحث شامل پنج بخش اساسی است ، یعنی مقدمه ای برای بحث ، بحث در مورد نتایج ، یافته های جدید ارائه شده توسط مطالعه ، محدودیت های مطالعه و هرگونه توصیه ای که مربوط به تمرین باشد.

معرفی
ترجیح داده می شود بحث را با پاراگراف کوتاهی شروع کنیم که خلاصه یافته های مهم از بخش نتایج است.

بحث در مورد نتایج
هر نتیجه به دست آمده باید به طور کافی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و با مطالعات قبلی مشابه به روشی مناسب ، منطقی و واضح مقایسه شود. اگر نتایج مطالعه با نتایج قبلی متفاوت باشد ، باید توضیحی داده شود. هر موضوع را باید فقط در یک مکان مورد بحث قرار داد و از تکرار ایده ها خودداری کرد. به بحث در مورد یک موضوع قبلاً مورد بحث بازنگردید. از تعصب افکار خودداری کنید. تمام مطالعات مهم قبلی باید بدون در نظر گرفتن نتایج آنها (چه با نتایج مخالف و چه با نتایج) برجسته شوند.
http://tinyurl.com/yx7gprg2
https://rebrand.ly/rmfew6g
https://bit.ly/3epaEfg
https://xip.li/sCBXRY
https://is.gd/wS47J6
https://v.gd/tIPRfO
https://v.ht/IDdz
https://plink.ir/IzduS
https://u.nu/8vgnk
https://clck.ru/MwA7v
http://ulvis.net/24sr
https://cutt.ly/KtVJdOQ
https://shrtco.de/jwd4y
http://tny.im/g5T1F

منبع : https://u.nu/bgn9p