تحقیق در مورد عایق الکتریکی

و می بایست به ترازو کافی انعطاف پذیر باشند تا اجاره دهد آن ها وارد لوله های برش عرضی کوچک شوند. همین عایق های بجز استقامت در برابر برق کاربرد های دیگری هم مثل مقاومت در برابر عبور گرما داشته تا حدی که عایقی مانند سیلیکون در سطر پارچه های نسوز نوع بندی می شود و توانا به تحمل حرارتی تا 350 رتبه سانتی گراد می باشد. همین عایق بایستی بتواند جايگاه حرارت های بالای عملکردی، فشارهای مکانیکی و ارتعاش را تحمل کند. درصورتیکه چه مواد عایق تحت وضعیت عادی استوار هستند، اما ممکن می باشد ذیل شرایط فشار ولتاژ یا این که سکو حرارت یا براساس کارایی شیمیایی مجموعاَ عوض شوند، ممکن هست چنین تغییری در مناطق محلی به بیشتر رسانا شدن ماده عایق بینجامد. مواد دیگر، نیمه هادی ها و رساناها جریان الکتریکی را به راحتی عبور می دهند. شارش جریان مازاد باعث گرمای شدید و نیستی سریع عایق می شود همین نقضان هیا عایق % بالایی از مشکلات وسایل در سیستم های اقتدار الکتریکی را توجیه می کند. حیاتی مواد عایق روز به روز در اکنون ارتقاء می باشد زیرا تعداد بیشماری از گونه های عایق ها در بازار وارد می­شود. هیدروژن علاوه بر مواد عایق ، خنک کننده تحمیلی را هم نشان می دهد ، بنابراین اکثر وقت ها در خودرو های الکتریکی استفاده می شود. شناسایی شوند. عایق یا این که دی الکتریک بر گنجایش در میان جوشن ها، بر جریان مقدار زیر شارش ها ازمیان بدنة عایق و بر جریان نشستی شارش ها در سطح عایق تأثیر می گذارد و در صورتی که ولتاژ به میزان کافی باشد. همانطور که مشخص است، وجود یک دی الکتریک فی مابین دو جوشن رسانا ظرفیت میزان گیری شده بین همین جوشن ها را ارتقا می دهد. نزیک آندA، تعداد متعددی الکترون در دی الکتریک وجود دارد؛ نزدیک کاتدB تعداد متعددی پروتون در دی الکتریک موجود عایق های الکتریکی پارس بورس است. به هر حالا در حضور یک عرصه الکتریکی، ممکن میباشد آن ها در فواصل بسیار کمی جابجا شوند به این معنی که الکترون ها به طرف آند و پروتون ها به طرف کاتد حرکت کنند. همة مواد از پروتون ها الکترون ها و نوترون ها ساخته شده اند. برخی از دست اندرکاران مؤثر بر عملكرد و طول قدمت عایقها عبارتند از: فشارهای الكتریكی، آسیبهای مكانیكی، مواد شیمیایی، دما، رطوبت، فشار. برای کسانی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از شیشه عایق الکتریکی ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.